آموزش

 3. آموزش نرم افزار Agri assistant                                                             

 3. آموزش نرم افزار Agri assistant                                                             

8.آموزش ثبت پلاک 12 لیتری                                                                                                                                            

9.آموزش ثبت پلاک 18 لیتری