بایگانی نویسنده: farabord

بازدید تیم ارشد استانداری قزوین از مجموعه پهپادی و زیرساخت های شرکت فرابرد