همکار گرامی، فرم گزارش روزانه/هفتگی یا ماهانه ی خود را با دقت تکمیل نمایید.