با پیشرفت صنعت هواپیماهای بدون سرنشین شاهد آن هستیم که در سال های اخیر پهپادها در صنعت کشاورزی کاربردهای فراوانی داشته اند. استفاده از پهپادها در کشاورزی مدرن به سرعت در حال تکامل است و سبب ظهور تکنولوژی کشاورزی دقیق و مدرن شده است. کاربرد پهپادها درصنعت کشاورزی مدرن نسبت به روش سنتی سبب تسریع در انجام عملیات و افزایش دقت خدمات کشاورزی شده است. این پهپادها با کاربردهایی همچون : سم پاشی،کودپاشی، بذرپاشی، کنترل و مراقبت مزارع می باشند.