سنجش از دور دانش، فناوری و هنر به دست آوردن اطلاعات قابل اطمینان کمی یا کیفی درباره اشیا، پدیده ها و محیط که از طریق جمع آوری و اندازه گیری امواج الکترومغناطیس از شی در طول موج های خاص به وسیله یک یا چند سنجنده، تحلیل و تفسیر تصاویر ماهواره ای یا پهپاد بدون حضور فیزیکی در محل و تماس مستقیم است.

سنجش از دور شامل اندازه‌گیری و ثبت انرژی بازتابی از سطح زمین و جو پیرامون آن از یک نقطه مناسب بالاتر از سطح زمین است.

کاربرد پهپادها در حوزه سنجش از راه دور شامل کاربرد آنها در حوزه هایی همچون: محیط زیست و جنگل بانی، حوادث، کشاورزی،صنایع نفت و گاز، راهسازی، دیده بانی - نظارت و معادن می باشد.